← Події та заходи |

Цифрова агенція е-Екологія розробляє надскладне програмне забезпечення, веб-системи і мобільні додатки для ІГС, ОДВ та Бізнесу

09.02.2019

The team of certified IT specialists develops orders and offers ready for implementation digital, technological and organizational solutions for automation of information-communication and management processes at enterprises, public authorities and public activity.

Команда сертифікованих ІТ спеціалістів, проектує на замовлення та пропонуює готові до впровадження надскладні цифрові, технологічні і організаційні рішення для автоматизації інформаційно-комунікаційних та управлінських процесів на підприємствах, в органах державної влади і громадській діяльності.

Developers of e-Ecology have programming experience from the 20th century and program everything from ZX Spectrum to the latest mobile devices.

Розробники е-Екології мають досвід програмування з 20-го століття і програмують все — від ZX Spectrum до останніх мобільних пристроїв.

Patented technology for building information and communication infrastructures on the principle of digital ecosystem ®Technology by e-Ecology used by the e-Ecology team allows you to quickly and efficiently create not only CMS sites but also real geographic information systems, analytic web resources and mobile applications that harmoniously combine into a single ecosystem and can provide quality performance of any tasks.

Запатентована технологія побудови інформаційно-комунікаційних інфраструктур за принципом цифрової екосистеми ®Technology by e-Ecology, що використовується в роботі е-Екології, дозволяє швидко і ефективно створювати не тільки CMS-сайти, але й реальні геоінформаційні системи, аналітичні веб-ресурси і мобільні додатки, які гармонійно поєднуються в єдину екосистему і можуть забезпечити якісне виконання будь-яких завдань.

About current and future e-Ecology team projects, you can read the link:

Portfolio
Facebook
YouTube
Site

Про поточні і майбутні проекти е-Екології, ви можете прочитати за посиланням:
Портфоліо
група Facebook
Канал YouTube
Сайт

закрити X